Logo Healthy Workers

AI in vastgoed | Hoofdstuk 1: hoe kunstmatige intelligentie de vastgoedwereld op z’n kop zet

For English, see below

Hoewel de basisprincipes van kunstmatige intelligentie (AI) al decennialang bestaan, is de technologie sinds het afgelopen jaar ineens niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Wat de impact van AI in de komende jaren gaat zijn, is voor ons lastig te bevatten. Het voelt immers relatief nieuw en ongrijpbaar, maar ontwikkelt zich wel in sneltreinvaart – óók in de vastgoedsector. De industrie moet schoner en daarom jagen wij die vooruitgang met man en macht aan. Maar daarbij is tekst en uitleg geven over wat we doen onvermijdelijk. De komende tijd geven we je in deze rubriek een kijkje achter de schermen van onze AI-evoluties.

Onvoorstelbare impact

De impact van AI is gigantisch, dus we zien het als onze plicht om jullie aan de hand mee te nemen in de sneltrein van ontwikkelingen. Daarom geven we je de komende tijd een uniek inkijkje in de Healthy Workers way of working. Om te beginnen: de bredere impact van AI op de vastgoedsector. Welke onderdelen worden geraakt en wat zijn veelzeggende voorbeelden?

Van concept tot realisatie

In de bouw speelt kunstmatige intelligentie al vanaf de ontwerpfase een buitengewone rol. In een BIM-model bijvoorbeeld. Daarin doet AI met gemak tienduizenden kleine én grote aanpassingen, terwijl het pand er nog niet eens staat. Zo weet je als aannemer zeker dat je begint te bouwen aan het best mogelijke ontwerp. Maar ook tijdens de constructie gebruik je AI in je voordeel. Het werk is fysiek zwaar en niet vrij van risico’s. Daarom leveren partijen als Built Robotics bijvoorbeeld volledig geautomatiseerde bulldozers en graafmachines. Zo bewijzen ze dat hun RPD 35 maar liefst vijf keer  sneller werkt dan een traditionele heimachine.

Dit is nog maar een greep uit de talloze mogelijkheden die AI biedt, en de potentie blijft maar toenemen. Van projectmanagement tot kwaliteitscontroles en materiaalbeheer: AI neemt je werk uit handen. En dankzij steeds betere technologie en volledigere informatie, worden algoritmes alsmaar accurater.

Toekomst van transacties

Dankzij AI verwerk je bakken met informatie in een paar seconden. Combineer dat met machinelearning en binnen de kortste keren maak je de meest betrouwbare voorspellingen. Ook in de financiële tak van vastgoed is AI een gamechanger. Stel je voor: binnenkort zijn fysieke taxaties van bedrijfspanden helemaal niet meer nodig. CBRE Research voorspelt zelfs dat 90 procent van het commerciële vastgoed in 2030 automatisch wordt gewaardeerd. Dat is eenvoudig en efficiënt. Dankzij de AI-infrastructuur verlopen transacties in de toekomst snel en makkelijk, omdat je met één druk op de knop precies weet waarin je investeert – zónder verrassingen achteraf.

Als we nog verder vooruit in de tijd springen, dan zien we algoritmes voor ons die investeringskansen opzoeken, waarderingen doen en zelfs zelfstandig vastgoed aan- en verkopen. Alsof je aandelen verhandeld. Bovendien maak je transacties veiliger, transparanter en sneller met blockchain, waardoor een ‘stuk’ gebouw kopen of verkopen een alledaagse handeling kan worden. Oftewel: we staan aan de vooravond van onvoorstelbare veranderingen in vastgoedland, waarbij AI, blockchain en big data de hoofdrol spelen.

Anticiperen op risico’s

Nog een voordeel: met AI identificeer je moeiteloos verschillende risicofactoren van je vastgoedinvestering. Denk aan renteschommelingen, economische onzekerheid en koersbewegingen in de effectenmarkt. Een interessante ontwikkeling, gezien de oneindige hoeveelheid variabelen die mogelijk invloed uitoefenen op je object. En wat dacht je van automatisering van je financiële processen? Ook die stroomlijn je eenvoudig met AI. Zaken als facturaties, betalingsverwerkingen, boekhouding en rapportages hoef je voortaan niet meer zelf te doen. Zo wordt je werk uiterst nauwkeurig gedaan, bespaar je tijd én geld.

Duurzame en gezonde gebouwen

Ook een aanzienlijk deel van je gebouwmanagement neemt AI uit handen, en daar weten wij alles van. Dankzij sensoren en slimme apparaten verzamel je eenvoudig alle gegevens over de staat van je gebouw. Van energieverbruik tot systeemprestaties en van luchtkwaliteit tot temperatuur: alles wat je over de staat en het gebruik van je pand wilt meten en weten, lees je binnen een paar seconden uit. Doordat AI snel defecten detecteert, ben je onderaan de streep efficiënter en dus goedkoper uit dan wanneer je het door mensen laat doen. En bovendien weet je preciés op welk vlak je kunt optimaliseren.

Hoogst haalbare

Healthy Workers zet in op autonome aansturing van gebouwen en brengt daarmee fundamentele verandering aan binnen de vastgoedwereld. Duurzaam vastgoed is inmiddels de norm en wij helpen investeerders om aan die norm te voldoen. Objecten die niet meer binnen het Klimaatakkoord passen, dalen bovendien steeds meer in waarde. Als ál onze gebouwen morgen optimaal zouden presteren, zouden we dankzij ons product al tussen de vijf en tien procent van het wereldwijde emissieprobleem oplossen – zonder enige duurzaamheidsinvestering. Zo dragen we niet alleen bij aan minder uitstoot, maar ook aan een gezonde werkomgeving en beter bedrijfsresultaat. Kortom: we werken stap voor stap toe naar klimaatneutrale vastgoedportfolio’s.

Benieuwd naar onze aanpak? Daarover vertellen we je in ons volgende artikel meer – so stay tuned.

Wil je nu al meer weten over onze werkwijze? Neem dan contact op met sales@healthyworkers.com

In onze rubriek AI in vastgoed nemen we je de komende tijd mee in de razendsnelle ontwikkelingen van AI en machinelearning. We leggen uit hoe het de vastgoedwereld voorgoed verandert, wat onze visie erop is, en vertellen je over onze AI-ontwikkelingen rondom autonoom aangestuurde panden.

.

.

.

AI in real estate

Chapter 1: How Artificial Intelligence is turning the real estate world upside down

Although the basic principles of artificial intelligence (AI) have existed for decades, the technology has become an integral part of our daily lives in the past year. It is difficult to fully comprehend AI's impact in the coming years, as it feels relatively new and elusive. Still, it is rapidly evolving – even in the real estate sector. The industry needs to become more sustainable, and we are pushing for progress with all our might. However, providing an explanation of what we are doing is inevitable. In the upcoming period, we will give you a behind-the-scenes look at our AI developments in this section.

Unimaginable Impact

The impact of AI is enormous, so it's our duty to guide you through the fast-paced developments. Therefore, in the coming period, we will provide you with a unique glimpse into the Healthy Workers way of working. To begin with, let's discuss the broader impact of AI on the real estate sector. Which aspects are affected, and what are some significant examples?

From Concept to Realization

Artificial intelligence has played an extraordinary role in the construction industry from the design phase onwards. For example, in a BIM (Building Information Modeling) model, AI effortlessly makes tens of thousands of small and large adjustments even before the building exists. This ensures that you are building the best possible design as a contractor. But AI is also used to your advantage during construction. The work is physically demanding and not without risks. That's why companies like Built Robotics provide fully automated bulldozers and excavators, proving that their RPD 35 works five times faster than a traditional pile driver.

This is just a small sample of AI's countless possibilities, and its potential continues to grow. AI handles your work, from project management to quality control and material management. And thanks to improving technology and more comprehensive information, algorithms are becoming increasingly accurate.

The Future of Transactions

With AI, you can process vast amounts of information in seconds. Combine that with machine learning, and you can make the most reliable predictions in no time. AI is also a game-changer in the financial aspect of real estate. Imagine this: soon, physical appraisals of commercial properties may no longer be necessary. CBRE Research even predicts that 90 percent of commercial real estate will be automatically valued by 2030. This is simple and efficient. Thanks to the AI infrastructure, transactions in the future will be fast and easy because, with one click, you will know precisely what you are investing in - without surprises later on.

If we project even further into the future, we can envision algorithms seeking investment opportunities, performing valuations, and even autonomously buying and selling real estate, much like trading stocks. Furthermore, transactions will become safer, more transparent, and faster with blockchain, making buying or selling a 'piece' of a building an everyday activity. In other words, we are on the cusp of unimaginable changes in the real estate industry, with AI, blockchain, and big data taking center stage.

Anticipating Risks

Another advantage of AI is its ability to identify various risk factors in your real estate investments effortlessly. Think of interest rate fluctuations, economic uncertainty, and stock market movements. This is an exciting development, given the infinite number of variables that could affect your property. And what about automating your financial processes? AI also streamlines these processes efficiently. Tasks such as invoicing, payment processing, accounting, and reporting will no longer require manual intervention. This ensures highly accurate work, saving you time and money.

Sustainable and Healthy Buildings

AI also takes a significant portion of your building management off your hands, and we know all about it. Thanks to sensors and smart devices, you can quickly gather all data about the condition of your building. From energy consumption to system performance and from air quality to temperature, you can read everything you want to measure and know about your property within seconds. Because AI quickly detects defects, you are more efficient and cost-effective than having humans do it. Moreover, you know exactly where you can optimize.

The Highest Achievement

Healthy Workers focuses on autonomous building management, bringing about fundamental changes in the real estate world. Sustainable buildings have become the norm, and we help investors meet that standard. Structures that no longer comply with the Climate Agreement also decrease in value. If all our buildings were to perform optimally tomorrow, thanks to our product, we would solve between five and ten percent of the global emissions problem - without any sustainability investment. So, we contribute to reduced emissions, a healthy working environment, and better business results. In short, we are gradually moving towards climate-neutral real estate portfolios.

Curious about our approach? We will tell you more about it in our next article – so stay tuned.

If you want to learn more about our approach, please get in touch with sales@healthyworkers.com.

In the coming period, we will take you through the rapid AI and machine learning developments in our series: AI in real estate. We will explain how it forever changes the real estate world, share our vision, and tell you about our AI developments related to autonomously managed properties.