Logo Healthy Workers

AI in vastgoed | Hoofdstuk 3: Healthy Workers is klaar om Nederland te veroveren

For English, see below

Stel je voor: je werkt in een gebouw waarvan de installaties volledig worden aangestuurd door AI. De software kent het huidige energietarief en bepaalt iedere tien minuten de meest efficiënte set-up om gewenste binnenklimaatprestaties te behalen. Zo zorgt-ie continu voor een perfecte balans tussen kosten, comfort en duurzaamheid. Hoe dat kan? Door rekening te houden met historische gebouwprestaties bijvoorbeeld. Maar ook met het weer, de specifieke systeemstatus, lichtsterkte en huidige kantoorbezetting.

Sprookje of werkelijkheid

Te mooi om waar te zijn? Zeker niet! Sterker nog: bij Healthy Workers zijn we al keihard aan de slag om dit te realiseren. Door gebouwen autonoom te maken, lossen we namelijk een groot deel van het wereldwijde emissieprobleem op – en daar kunnen we niet snel genoeg mee zijn. Ga maar na: als we morgen álle gebouwen op de planeet met de bestaande regeltechniek naar vermogen zouden laten presteren, lossen we al 5 tot 10 procent van het emissieprobleem op. En dat dus zónder extra duurzaamheidsinvesteringen. Daarmee besparen eigenaren tot wel 50 procent aan energiekosten – tel uit je winst.

Verduurzaming voor nieuw én oud

Omdat onze software zonder problemen met ieder gebouwbeheersysteem (GBS) koppelt, maakt het niet uit of je pand oud of nieuw is – geen excuses dus. Want zo kunnen we gebouwen die al vele jaren meegaan óók verduurzamen. En daarvoor hoef je geeneens peperdure investeringen te doen. We werken pragmatisch: onze aanpak is erop gericht om eerst het gebouw as-is te optimaliseren, ‘t liefst zonder extra hardware-investeringen. In het meest ongunstige geval komt dit in praktijk neer op een minimale set van sensoren, waarmee je ontbrekende en noodzakelijke data inzichtelijk krijgt om een gebouw te optimaliseren.

Dat betekent trouwens niet dat er zoiets is als ‘één AI’. Algoritmes die het beste werken, verschillen per gebouw en worden met behulp van machinelearning per gebouw getraind. En dat doen we met een dedicated team van specialisten. Onlangs bereikte ons machinelearning-algoritme zelfs het niveau state of the art. Bovendien is ons product volledig inhouse, en in samenwerking met de Vrije Universiteit ontwikkeld – iets om trots op te zijn.

Zo doen we dat

Hoe we te werk gaan? Allow us to explain. We ontwikkelen en testen dus zelf verschillende machinelearning-modellen. Zo komen we tot de beste combinaties. Binnenkort komt er een AI-playground op ons eigen platform: hierin voorspellen we specifieke onderdelen die ook direct in de praktijk te gebruiken zijn. Zo laten we de kracht van AI zien, zónder dat het direct alle taken van de installateur overneemt.

Steeds meer automatisch

Uiteindelijk zijn autonome gebouwen wel het doel. Dus naarmate de tijd verstrijkt, zullen we steeds meer volledige automatiseringen aanbieden. Natuurlijk blijven we wel altijd met beheerders en installateurs samenwerken. Healthy Workers is namelijk een techbedrijf, maar óók een service-organisatie. De strijd tussen mens en machine is oneerlijk. Software is namelijk simpelweg beter in de aansturing van een gebouwbeheersysteem.

Maar dat maakt mensen niet overbodig. Integendeel: het is belangrijk om te zien waar we elkaar kunnen versterken en welke repetitieve taken Healthy Workers bijvoorbeeld over kan nemen. Zo maken we de hele markt efficiënter. Bovendien nemen we alle stakeholders stap voor stap mee in onze werkwijze door ze goed te informeren en trainen. Zo bereiden we ze voor op de transitie naar de digitale inregeling van gebouwbeheersystemen.

Started from the bottom…

Dit is natuurlijk nog maar het begin. We timmeren hard aan de weg – staan op een pole position om Nederland te veroveren – en zijn dus ook nog lang niet uitgegroeid. Het plan de campagne? Nóg meer waardevolle samenwerkingen opzetten met marktpartijen en kennisinstellingen. Daarnaast willen we personeel opleiden en omscholen, zodat ze bijblijven in de sneltreinvaart van de transitie. Tot slot blijven we onze kennis en successen natuurlijk delen met jullie.

In onze rubriek AI in vastgoed nemen we je de komende tijd mee in de razendsnelle ontwikkelingen van AI en machinelearning. We leggen uit hoe het de vastgoedwereld voorgoed verandert, wat onze visie erop is, en vertellen je over onze AI-ontwikkelingen rondom autonoom aangestuurde panden.

.

.

.

AI in real estate

Chapter 3: Healthy Workers is ready to conquer the country

Imagineer: you work in a building whose systems are entirely AI-controlled. The software knows the current energy tariff and determines the most efficient setup every ten minutes to achieve the desired indoor climate performance. This ensures a continuous balance between costs, comfort, and sustainability. How is this possible? By taking into account historical building performance, for example. But also by considering the weather, specific system status, light intensity, and current office occupancy.

Fairy tale or reality

Too good to be true? Certainly not! In fact, at Healthy Workers, we're already hard at work to make this a reality. By making buildings autonomous, we're solving a significant portion of the global emission problem – and we can't do it quickly enough. Just think: if we were to make all buildings on the planet perform to their full capacity using existing control technology tomorrow, we'd solve 5 to 10 percent of the emission problem. And that's without additional sustainability investments. This means owners could save up to 50 percent on energy costs – a win-win situation.

Sustainability for both new and old

Because our software seamlessly integrates with any Building Management System (BMS), it doesn't matter if your building is old or new – no excuses. This means we can also make buildings that have been around for many years more sustainable. And you don't even have to make expensive investments. We're pragmatic: our approach is to first optimize the building as-is, preferably without additional hardware investments. In the worst-case scenario, this means a minimal set of sensors to obtain the missing and necessary data to optimize a building.

However, this doesn't mean there's such a thing as 'one AI.' Algorithms that work best vary from building to building and are trained per building using machine learning. And we do this with a dedicated team of specialists. Recently, our machine learning algorithm even reached the state-of-the-art level. Moreover, we developed our product entirely in-house, collaborating with the Vrije Universiteit – something to be proud of.

This is how we do it

How do we proceed? Allow us to explain. We develop and test various machine learning models ourselves. This way, we arrive at the best combinations. Soon, our platform will have an AI playground: here, we predict specific components that can also be used directly in practice. This demonstrates the power of AI without immediately taking over all the tasks of the installer.

Increasingly automatic

Ultimately, autonomous buildings are the goal. So, as time goes by, we'll offer more and more full automations. Of course, we'll always continue to collaborate with managers and installers. Healthy Workers is a tech company but also a service organization. The battle between man and machine is unfair. Software is simply better at managing a building management system.

But that doesn't make people redundant. On the contrary, it's essential to see where we can strengthen each other and which repetitive tasks Healthy Workers, for example, can take over. This makes the entire market more efficient. Moreover, we're gradually involving all stakeholders in our approach by informing and training them well. This prepares them to transition to the digital regulation of building management systems.

Started from the bottom...

Of course, this is just the beginning. We're making great strides – poised to conquer the Netherlands – and we're far from done. The plan? Establish even more valuable collaborations with market parties and knowledge institutions. In addition, we want to train and retrain personnel to keep up with the rapid pace of the transition. Finally, we'll continue to share our knowledge and successes with you.

In our section AI in Real Estate, we'll take you along in the rapid developments of AI and machine learning in the coming period. We'll explain how it's changing the real estate world forever, what our vision is, and tell you about our AI developments regarding autonomously controlled buildings.

In the coming period, we will take you through the rapid AI and machine learning developments in our series: AI in real estate. We will explain how it forever changes the real estate world, share our vision, and tell you about our AI developments related to autonomously managed properties.