Logo Healthy Workers

De Corporate Sustainability Reporting Directive: 4 vragen en antwoorden

De CSRD ziet binnenkort – als onderdeel van de Europese Green Deal en de agenda voor duurzame financiering – strenger toe op duurzame bedrijfsvoering. Nóg strenger dan eerder al werd gedaan. En dat gebeurt in de breedste zin van het woord: het gaat namelijk niet langer alleen om groene stroom, triple glas en schone lucht. De CSRD-richtlijnen verplichten organisaties om transparant te zijn over hun volledige impact op mens en milieu. Daarom vraagt het nieuwe beleid om kraakheldere rapportages.

CSRD: waar gaat het over?

Vorig jaar kwamen De Raad en het Europees Parlement tot een voorlopig politiek akkoord over de richtlijn voor duurzaamheidsrapportages door ondernemingen. Deze regels zijn vastgelegd in de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Allemaal voorschriften waaraan bedrijven zich moeten houden bij de rapportage van hun duurzaamheidsprestaties. Het doel: transparantie en consistentie.

Investeerders en andere stakeholders weten met deze nieuwe regelgeving beter waar ze aan toe zijn, want het dwingt ondernemingen open te zijn over hun prestaties – nu én in de toekomst. En anders dan in huidige financiële verslagen, moeten ze nu ook concrete duurzaamheidsdoelstellingen uitspreken.

Per wanneer gelden de richtlijnen?

Onder de CSRD vallen straks alle grote bedrijven die aan twee van de volgende punten voldoen:

  • hogere omzet dan € 40 miljoen per jaar
  • balanstotaal van meer dan € 20 miljoen
  • meer dan 250 medewerkers (gemiddeld over een jaar)

.

De toepassing van de richtlijn verloopt in vier fases. (1) Allereerst moeten ondernemingen die al onder de NFI-richtlijn vallen in 2025 een rapportage opleveren over het voorgaande boekjaar. (2) Het jaar daarna wordt dat ook verwacht van ondernemingen die daar níet onder vallen. (3) Vervolgens zijn in 2027 beursgenoteerde kmo’s aan de beurt – behalve micro-ondernemingen, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringscaptives. (4) Tot slot gaat de wetgeving in 2029 ook gelden voor ondernemingen uit derde landen met een netto-omzet in de EU van € 150 miljoen, en met ten minste één dochter­onderneming of filiaal in de EU die bepaalde drempels overschrijden.

Waarom moet ik nu in actie komen?

De CSRD stimuleert transparantie. Zo kunnen investeerders, consumenten én belanghebbenden een weloverwogen keuze maken. Om straks dus goed uit de verf te komen, kun je het beste nu al je prestaties heroverwegen. Zo zijn bedrijven een toelichting verschuldigd over hun impact op de samenleving – op welke manier dan ook. Maar ook moeten ze uitleggen hoe externe duurzaamheidsfactoren, zoals klimaatverandering of mensenrechtenkwesties van invloed zijn op hun activiteiten.

Hoe kunnen wij je helpen?

Gebouwen zijn grote vervuilers, dus daar valt automatisch veel winst te behalen. Als je weet hoe je gebouw ervoor staat, dan weet je ook vanzelfsprekend waar je verbeterkansen liggen. Spot eenvoudig en efficiënt besparingsmogelijkheden met onze Building Analytics & ESG-performance software. Zo verlies je geen geld, en scoor je bovenal beter op je CSRD-rapportages. Beter voor mens en milieu, én je trekt ook nog eens meer investeerders aan.

Mail naar guus@healthyworkers.com als je meer wilt weten over besparingskansen in jouw gebouw.

.

.

.

The Corporate Sustainability Reporting Directive: 4 Questions and Answers

The CSRD, soon to be implemented as part of the European Green Deal and the agenda for sustainable finance will tighten the scrutiny on sustainable business practices. It goes beyond what has been done previously, encompassing green energy, triple glazing, and good air quality. The CSRD guidelines require organizations to be transparent about their full impact on people and the planet. Therefore, the new policy demands clear and comprehensive reporting.

CSRD: What is it about?

Last year, the Council and the European Parliament reached a provisional political agreement on companies' directives for sustainability reporting. These rules are outlined in the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). They establish the requirements companies must adhere to when reporting on their sustainability performance. The aim is to promote transparency and consistency.

With this new regulation, investors and other stakeholders will better understand where they stand since it compels companies to be open about their current and future performance. Unlike in current financial reports, they are now also required to express concrete sustainability objectives.

When do the guidelines apply?

The CSRD will apply to all large companies that meet two of the following criteria:

  • Annual turnover exceeding €40 million
  • Balance sheet total of more than €20 million
  • More than 250 employees (on average over a year)

.

The implementation of the directive will occur in four phases. (1) Initially, companies already subject to the NFI Directive must produce a report on the previous fiscal year by 2025. (2) This requirement will extend to companies not previously covered the following year. (3) By 2027, listed small and medium-sized enterprises (excluding micro-enterprises, small non-complex credit institutions, and insurance captives) will be subject to the reporting obligation. (4) Finally, in 2029, the legislation will also apply to companies from third countries with a net turnover of €150 million in the EU and at least one subsidiary or branch in the EU that exceeds certain thresholds.

Why should I take action now?

The CSRD promotes transparency, allowing investors, consumers, and stakeholders to make informed choices. To ensure a favorable outcome in the future, we advise you to reconsider your company's performance now. Companies are required to explain their societal impact in any way it manifests. They must also clarify how external sustainability factors, such as climate change or human rights issues, affect their activities.

How can we assist you?

Buildings are significant contributors to pollution, presenting ample opportunities for improvement. By assessing the condition of your building, you can identify areas for potential savings. Quickly and efficiently identify cost-saving opportunities with our Building Analytics & ESG Performance software. This way, you avoid financial losses and achieve better results in your CSRD reporting. It benefits people and the environment while also attracting more investors.

If you want to learn more about savings opportunities in your building, please email guus@healthyworkers.com.