Logo Healthy Workers

Dit moet je weten over 360º energiemanagement

For English, see below

Als je de vruchten van toekomstbestendig vastgoed wilt plukken, begin je het liefst zo snel mogelijk met verduurzamen. Niet alleen huurders en gebruikers profiteren daarvan, ook voor investeerders is het aantrekkelijk. Bovendien ziet de wet steeds strenger toe op grote vervuilers – voornamelijk gebouwen. Maar waar begin je? Je gebouwprestaties concreet maken, begint met energiemanagement. De keuze uit systemen is groot, maar het ene is het andere niet. We praten je kort bij, zodat je goed beslagen ten ijs komt.

Paris-proof-potentie

Om de ambities van het Klimaatakkoord te behalen, moeten we nog aardig wat stappen zetten. Net-zero-vastgoed bereiken we echt alleen als iedereen daaraan bijdraagt. Begin door samen met CRREM je CO2-voetafdruk te bepalen. Zo weet je of er nog toekomst in je onderneming zit en je niet in de categorie stranded assets valt. Je duurzaamheidsinvestering moet namelijk wel relevant blijven. Op die manier werken we toe naar gezonde gebouwen, die je in optimale staat verhuurt – gunstig voor de huurder, eigenaar én investeerder.

Inzicht in je energieverbruik

Energiemonitoring is grofweg in te delen in drie processen: meten, analyseren en verbeteren. Voor de eerste stap plaats je een hoofdmeter en submeters. Op het moment dat de data wordt ingelezen en opgeslagen, begint de monitoring. Gebeurt er iets opvallends? Dan krijg je direct een seintje en kun je de boel bijsturen. Dan bestaat er nog post-processing: hét punt waarop stap één en twee samenkomen. Je data wordt verrijkt en geanalyseerd – het wordt concreet gemaakt. Zo krijg je inzicht in je energieverbruik, en weet je dus altijd hoe je gebouw ervoor staat en wat er beter kan.

360 graden oplossing

Healthy Workers maakt dit hele proces voor beleggers, beheerders en gebruikers heel eenvoudig. We bieden namelijk één platform om al je gebouwgegevens te verwerken. Dat gaat verder dan alleen energiemonitoring. We monitoren, analyseren én verbeteren je energieverbruik. Daarmee bieden we een allround oplossing voor gebouwbeheer en pakken we problemen bij de wortels aan – slim en eenvoudig. Zo zie je niet alleen de gevolgen, maar juist ook de oorzaak. Dat is waar we een langetermijnstrategie te pakken hebben en daarom vind je ons ook op de EMS-lijst van de RVO.

We zien in praktijk dat gebouwen in rap tempo optimaliseren en veel meer energie besparen als we – naast energieverbruik – ook gebouw- en systeemprestaties analyseren. Sterker nog: je bespaart er tot 50% procent meer energie door.

Investeer nu, profiteer snel

Duurzaam vastgoed wordt de norm, dat weten we inmiddels allemaal. Daarom is het als gebouweigenaar belangrijk om zo vaak mogelijk de balans op te kunnen maken. Gelukkig hoef je dat niet zelf te doen, want daar heb je ons voor. Door al je gebouw(beheer)systemen uit te lezen en te analyseren, geven we je inzicht in waar je staat én optimaliseren we je verbruik. Het levert je bovendien nog veel meer voordelen op. Zo verhoog je het comfort van gebouwgebruikers en bied je ze de meest gezonde werkomstandigheden. Ook niet onbelangrijk: je groene initiatief wordt beloond met allerlei certificeringen.

Data en analyses hebben pas waarde als ze worden omgezet in business value. Daarom is customer succes bij ons geen afdeling, maar dé Healthy Workers way of working. Wij ondersteunen onze klanten bij de adoptie van ESG, en begeleiden een data-driven aanpak bij de verduurzaming van hun gebouwen en portfolio’s. Stap voor stap en in ieders eigen tempo – elke klant is immers anders. Onze software met slimme algoritmes zijn het middel, maar het succes zit 'm in de intensieve samenwerking.

Ontdek hoe we je kunnen helpen: guus@healthyworkers.com

.

.

.

This is what you need to know about 360º energy management

If you want to reap the benefits of future-proof real estate, you should start the sustainability process as soon as possible. Not only will tenants and users benefit from this, but it is also attractive for investors. In addition, the law is increasingly strict on large polluters - mainly buildings. But where do you start? Making your building performance tangible starts with energy management. The choice of systems is broad, but one differs from the other. We'll explain it to you more to help you decide.

Paris-proof potential

To achieve the ambitions of the Climate Agreement, we still have quite a few steps to take. Net-zero real estate is only achievable if everyone contributes to it. Start by determining your CO2 footprint together with CRREM. This way, you will know whether your business has a future and whether you do not fall into the category of stranded assets. Your sustainability investment must remain relevant. In this way, we work towards healthy buildings that you can rent out in optimal condition - beneficial for the tenant, owner, and investor.

Insight into your energy consumption

Energy monitoring can roughly be divided into three processes: measuring, analyzing, and improving. For the first step, you place a main meter and several sub-meters. Monitoring begins at the moment the data is read and stored. If something unusual happens, you will receive immediate notification, and you can adjust things accordingly. Then there's post-processing: the point at which steps one and two come together. Your data is enriched and analyzed - it becomes tangible. This way, you get insight into your energy consumption and always know how your building is doing and what can be improved.

360-degree solution

Healthy Workers makes this process very simple for investors, managers, and users. We offer one platform to process all your building data. This goes beyond just energy monitoring. We monitor, analyze, and improve your energy consumption. With this, we offer an all-round solution for building management and tackle problems at the root - smart and easy. This way, you see not only the consequences but also the cause. That's our long-term strategy and the reason why you will find us on the EMS list of the RVO.

In practice, buildings optimize rapidly and save much more energy if we analyze building and system performance in addition to energy consumption. In fact, you save up to 50 percent more energy this way.

Invest now, benefit quickly

Sustainable real estate is becoming the norm; we all know that by now. That is why building owners need to be able to take stock as often as possible. Fortunately, you don't have to do that yourself because you have us. By reading out all your building (management) systems, we give insight into where you stand and optimize your energy consumption. It also offers you many more benefits. For example, you increase the comfort of building users and offer them the healthiest working conditions. Also important: your green initiative is rewarded with all kinds of certifications.

Data and analysis only have value when they are converted into business value. That is why customer success is not only a department at Healthy Workers, but our way of working througout all our teams. We support our clients in adopting ESG and a data-driven approach to sustainable buildings and portfolios, step by step and at each client's own pace, as every client is unique. Our software with smart algorithms is the tool, but success lies in intensive collaboration.

Discover how we can help you: guus@healthyworkers.com