Logo Healthy Workers

Meer efficiëntie, minder uitstoot: de kracht van de Energy Efficiency Directive

For English, see below

Vorig jaar publiceerden we een artikel over de energiebesparingsplicht. Bedrijven die de grens van 50.000 kWh elektriciteit of 15.500 m³ aardgas voorbijgaan, moéten energiebesparende maatregelen nemen. Daarop aansluitend geldt voor grote organisaties de Europese richtlijn EED – Energy Efficiency Directive. Daarmee worden bij verschillende sectoren, waaronder vastgoed, de duurzaamheidsteugels aangetrokken.

Op weg naar een schone toekomst, bepaalt het ‘energie-efficiëntie eerst’-principe van de Europese Unie dat energiebesparing bovenaan de agenda moet komen te staan. Daarom zijn organisaties met meer dan 250 fte, of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een balanstotaal boven de € 43 miljoen verplicht een EED energie-audit uit te voeren. Het doel? Europees energieverbruik in 2020 met zo’n 20 procent verlagen.

Voor alle EED-plichtige organisaties geldt dat ze voor élk pand een EED beschikbaar moeten hebben van maximaal vier jaar oud. Daarbij moet 90 procent van de energiestromen van het bedrijf inzichtelijk zijn. Zo kunnen ze mogelijkheden voor energiebesparing makkelijker signaleren en direct maatregelen treffen.

Betere wereld, begin bij bedrijven

De EED-audit is de makkelijkste manier om CO2-uitstoot te verminderen, stelt Kenniscentrum Europa Decentraal. Het energiebesparingspotentieel is terug te zien in verschillende sectoren. Denk aan de gebouwen- en vervoersector, maar ook in de verwarmings- en koelingssector liggen mogelijkheden.

Niet alleen de gebouwen zelf, ook elementen daarbinnen moeten onder de loep worden genomen. Zo moeten parkeerterreinen van nieuwe of grondig gerenoveerde gebouwen minimaal één oplaadpunt voor elektrische auto’s hebben. Of wat dacht je van slimme meters: in de bijlage van de Richtlijn Elektriciteitsmarkt staat dat eind 2020 al tachtig procent van de energiegebruikers slimme meters moest hebben.

Meeste potentie bij grote uitstoters

Gebouwen zijn de grootste vervuilers, dat is geen geheim. Maar dat betekent ook dat daar de meeste winst te behalen valt. Er ontstaan steeds meer initiatieven om grote uitstoters te ontmoedigen. Een voorbeeld: het ETS-systeem (Emission Trading System) – het grootste en meest geavanceerde emissiehandelssysteem ter wereld. Het legt grenzeloze uitstoot aan banden door de instelling van een vaste bovengrens, én door vergunningen voor uitstoot verplicht te maken. Elk jaar ontvangen bedrijven emissierechten, waarmee ze hun uitstoot kunnen dekken. Stoot je minder uit? Dan kun je je rechten doorverkopen aan bedrijven die wél meer ruimte nodig hebben.

Weet wat je uitstoot

Door altijd te weten waar je staat, kun je dus veel efficiënter besparingsmogelijkheden identificeren en direct actie ondernemen. Goed voor de wereld en goed voor je portemonnee. Met onze Building Analytics & ESG-performance software bespaar je namelijk niet alleen 40 tot 50 procent aan energie, en dus kosten; je verdient de investering ook nog eens binnen een jaar terug. Bovendien trek je meer investeerders aan, kun je je huurprijzen verhogen en haal je met een gezond gebouw ook nog eens het beste uit je medewerkers.

Neem vandaag nog contact op voor een gratis demo: guus@healthyworkers.com

Last year, we published an article about the energy-saving obligation. Companies that exceed the limit of 50,000 kWh of electricity or 15,500 m³ of natural gas must take energy-saving measures. In addition, the European Energy Efficiency Directive (EED) applies to large organizations, including the real estate sector, which tightens sustainability measures.

On the way to a clean future, the 'energy efficiency first'-principle of the European Union determines that energy-saving should be at the top of the agenda. Therefore, organizations with more than 250 employees, or an annual turnover of more than €50 million and a balance sheet above €43 million are required to perform an EED energy audit. The goal? To reduce European energy consumption by about 20 percent in 2020.

All EED-obligated organizations must have an EED available for each building up to four years old. In addition, 90 percent of the company's energy flows must be transparent. This way, it's easier to identify energy-saving opportunities and take immediate action.

A better world starts with greener companies

According to Kenniscentrum Europa Decentraal, the EED audit is the easiest way to reduce CO2 emissions. You can see the energy-saving potential in various sectors, including buildings and transportation, as well as the heating and cooling sector.

Not only the buildings themselves but also the elements within them have to be scrutinized. For example, new or extensively renovated buildings must have at least one charging point for electric cars in their parking lots. Or what about smart meters? Richtlijn Elektriciteitsmarkt states that by the end of 2020, 80 percent of energy users should have smart meters.

Great potential in major emitters

Buildings are the largest polluters; that's no secret. But it also means that there is the most to gain. There are increasingly more initiatives to discourage major emitters. An example is the ETS (Emissions Trading System) – the world's largest and most advanced emissions trading system. It curbs boundless emissions by setting a fixed upper limit and mandatory emission permits. Companies receive emission rights each year, which they can use to cover their emissions. If you emit less, you can sell your rights to companies that need more space.

Know what you emit

By always knowing where you stand, you can identify saving opportunities more efficiently and take immediate action. Great for the planet and also great for your wallet. With our Building Analytics & ESG-performance software, you save 40 to 50 percent on energy and costs and recoup your investment within a year. Additionally, you attract more investors, can raise your rental prices, and get the best out of your employees with a healthy building.

Contact us today for a free demo: guus@healthyworkers.com