Logo Healthy Workers

Feiten en cijfers: het nieuwe beleggingsregime volgens Schroders

For English, see below

In de Global Investment Study van afgelopen jaar neemt Schroders wereldwijde beleggers onder de loep: wat zijn hun behoeften en voorkeuren, en hoe verhouden ze zich tot de markt? Inflatie en geopolitieke onzekerheid zorgen voor een onzeker beleggingsklimaat, en de wereld vraagt om terugdringing van uitstoot. In deze studie onderzocht Schroders de strategieën en standpunten van 23.000 beleggers wereldwijd. En dat leidde tot een schat aan interessante inzichten.

Positieve blik op de toekomst

Door impactvolle economische veranderingen heeft er een ‘regime shift’ op de beleggersmarkt plaatsgevonden. 78% is het ermee eens dat hogere inflatie- en rentetarieven betekenen dat we een nieuw regime zijn ingegaan wat betreft beleid en marktgedrag; 54% heeft hun beleggingsstrategie aangepast in het licht hiervan; 34% van hen is van plan dit te doen.

Toch zijn de meeste beleggers optimistisch over hun rendementen: 60% van de ondervraagden verwacht zelfs dat hun rendementen de komende twaalf maanden hoger uitvallen dan in de afgelopen twaalf maanden.

Duurzaam beleggen steeds belangrijker

Een grote meerderheid van de mensen gelooft dat het aangaan van een dialoog met bedrijven over duurzaamheid hun investeringen ten goede zal komen – 83% is het daar (zeer) mee eens. Sterker nog: in de top 3 gebieden waar respondenten engagement het allerbelangrijkst vinden, staat klimaat op één. Echter zei 54% zich tegen te laten houden om meer duurzaamheidsinvesteringen te doen vanwege een gebrek aan data die aantoont wat de impact is. Kortom: maak je investeringen meetbaar – gelukkig bieden wij daarvoor een oplossing.

Desondanks dat een groot deel geen duurzaamheidsinvesteringen wilt doen, blijven duurzame fondsen aantrekkelijk voor beleggers. Voor 55% vanwege de bredere milieu-impact, voor 42% vanwege maatschappelijke principes en 34% verwacht dat het waarschijnlijk hogere rendementen biedt. Slechts een kleine minderheid van 6% geeft aan niet geïnteresseerd te zijn vanwege een vermeend lager rendement. 2% geeft aan dat het niet in lijn is met hun principes.

Top-investments

Als mensen kunnen investeren in private activa, dan is 30% het meest geïnteresseerd in private equity. Op de tweede plaats staat vastgoed, met 24% en met 23% volgt daarna infrastructuur en duurzame energie.

Link: https://www.schroders.com/en/global/individual/global-investor-study-2023/

Over het algemeen zijn dit  natuurlijk cijfers waar we bij Healthy Workers blij van worden. Dat het belang van duurzame investeringen steeds breder verspreid raakt, klinkt als muziek in onze oren. Wil je vandaag nog weten hoeveel je kunt besparen op jouw gebouw – zónder direct harde investeringen te moeten doen? Neem dan contact op: sales@healthyworkers.com

.

.

.

Facts and Figures: The New Investment Regime According to Schroders

In last year's Global Investment Study, Schroders examined global investors: What are their needs and preferences, and how do they relate to the market? Inflation and geopolitical uncertainty create an uncertain investment climate, and the world demands emission reduction. In this study, Schroders examined the strategies and positions of 23,000 investors worldwide, leading to a wealth of interesting insights.

Positive Outlook on the Future

Due to impactful economic changes, the investor market has experienced a 'regime shift'. 78% agree that higher inflation and interest rates mean we have entered a new regime regarding policy and market behavior; 54% have adjusted their investment strategy in light of this, and 34% plan to do so.

However, most investors are still optimistic about their returns: 60% of respondents even expect their returns to be higher in the next twelve months than in the past twelve months.

Sustainable Investing Becoming More Important

A large majority of people believe that engaging in a dialogue with companies about sustainability will benefit their investments - 83% (strongly) agree. Moreover, the climate is ranked first in the top 3 areas where respondents consider engagement to be most important. However, 54% say they are discouraged from making more sustainability investments due to a lack of data demonstrating the impact. In short: Ensure your investments yield measurable results - fortunately, we provide a solution for precisely that.

Despite a large portion being reluctant to make sustainability investments, sustainable funds remain attractive to investors. 55% are drawn to them because of their broader environmental impact, 42% adhere to them based on societal principles, and 34% anticipate potentially higher returns. Only a small minority of 6% express disinterest due to perceived lower returns, while 2% cite misalignment with their principles.

Top Investments:

If individuals can invest in private assets, 30% express the highest interest in private equity. Following closely is real estate, capturing 24% of interest, while infrastructure and sustainable energy closely trail at 23%.

Link: https://www.schroders.com/en/global/individual/global-investor-study-2023/

Overall, we are delighted with these figures at Healthy Workers. The expanding significance of sustainable investments is music to our ears. Curious about how much you can save on your building today without needing to make immediate hefty investments? Contact us at: sales@healthyworkers.com